Anpassning till ständig förändring

Förändringstakten ökar, kundkraven blir allt högre, konkurrensen ökar. För att möta dagens krav måste företag och anställda vara kundfokuserade, vara förändringsbenägna och snabbt kunna lära sig nya saker.

De bakomliggande faktorerna till trenderna är att det dels sker en ökad marknadsanpassning och ökat teknikutnyttjande i företagen.

En trend definieras som en utvecklingsinriktning i företagets organisering. Organisering betyder hur arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter fördelas, samt hur ledning och styrning av verksamheten hanteras.

1. Personalsnåla organisationer

2. IT-systemstyrda organisationer

3. Kompetensberoende organisationer

4. Gränslösa organisationer

5. Röriga organisationer

addngo arbetar med att adressera ovanstående företeelser genom att:

Stäng